Thursday, January 16, 2003

Wednesday, January 15, 2003

Ïۆیäێ ÆێæÇÑێ Ïå��å�ڵ ÏۆÓÊێßã áå� ÈÇÒÇÑ Èææیä¡ áå�ãێŽ Èææ �ÇæãÇä Èå� یå�ß äå�ßå�æÊÈææ¡ ãä Èۆ æå�یی ÈێÏå�ä�ی ÈÔßێ áå��ڕÇ áå� ÈیÑã åÇÊå�æå æ Îå�æäی Ïۆیäێ�Ôå�æã �ێڕÇæå!!! áå� �ÇÔÇä ÓÇÚå�Ê 11 Ôå�æێ Èææ åå�Ñ Æå�æ ÈÑÇÏå�Ñå áå� Îå�æی ÔیÑیäی åå�ÓÊÇäÏã æ �æÊی: åå�ÓÊå ãÒ�ێäیã Ïå�یå¡ Îå�æی �ی Æå�æå ßÇÊی Îå�æÊäå¿¿
�æÊã: Æå�æå � ÈÇÓå¿¿
æå�ڵÇãی ÏÇãå��æå: Èå� Òææیی ãێÑÏی Ïå�˜å�ی æ áå� �ÇÔÇä ßæڕÊ Ïå�ÈÜÜÜÜÜÜÜێ!!
یß ÞÇÞÇã áێ ÏÇæ ßæÊã: Îۆ ÔßæÑ æå�ÒÚÊ ÈÇÔå¿¿
�æÊی: Îå�æäå�ßå�Êã Èۆ ÏÇیßã æ äå�äßã �ێڕÇæå�Êå�æå¡ ãÇڵå �æÑیÔã Èå� ãیæÇäی áå� ãÇڵå Æێãå Èææä Æå�æÇäیÔ åå�Ñ æÇیÇä Ïå�ßææÊ¡ ß�ÜÜÜÜÜێ ÎۆÒ�å�ã Èå� ÎۆÊ ßÇ!!

Wednesday, January 01, 2003

Sunday, December 29, 2002

ÑۆŽی áå ÏÇیÜÜÜÜÜÜܘ ÈæäÊ �یÜÜÜÜÜÑۆÒ Èێ¡ �æڵی ÌæÇäã

Tuesday, December 03, 2002

Æå�ãڕۆ Èå�یÇäی æå�ß åå�ãیÔå ÓÇÚå�Ê 5:30 Èå�یÇäی Èå� Ïå�ä�ی äÇÎۆÔی Ìیßå�Ìیßی Êå�ڵێÝæäå�ßå�ã æå�Îå�Èå�Ñ åÇÊã¡ åå�Ñ �å�äÏ ßÑÏã äå�ãÊæÇäی áå� Ìێ�Ç Èێãå� Ïå�Ñێ. áå�æ ßÇÊå�ÏÇ ÈیÑã ßÑÏå�æå ßå� Æå�ãڕۆ äÇ�ã Èۆ ßÇÑ æ Ïå�ڵێã äå�ÎۆÔã!!!!
Èå� åå�Ñ ÌæÑێß Èææ Îۆã Ïå��å�ڵ Îۆã Þå�äÇÚå�ÊãÇä åێäÇ ßå äÇ�ãå�æå æ Èå� Îå�یÇڵێßی ÆÇÓææÏå Èۆی äææÓÊãå�æå¡ ÆێÓÊÇ �Çæã �å�Ñã ÏÇäå�åÇÊÈææ ¡ Êå�áێÝæä Òå�ä�ی áێ ÏÇ Èå äÇÞÇیáی ÌæÇÈã ÏÇیå�æå�æ Ïå�ä�ی ÎۆÔã äå�ÎۆÔ ßÑÏ ßå� ãå�ÈÇÏÇ áå� áÇیÇä Ôۆێäی ßÇÑ ÑÇ Èێ ¡ Èå� äÇÒ æ äææÒå�æå �æÊã: åå�áÜÜÜÜÜÜÜۆ!! ßå�Ó ÌæÇäی äå�ÏÇیå�æå ãیäÔ ãۆÈÇیáå�ßå�ã Èå�ÓÊæ ��Êå�ÎÊ Èۆی äææÓÊãå�æå ¡ åێäÏå�یی �ێ äå��ææ Êå�áێÝæäی ãÇڵێ æå Ìیßå�Ìیß ßå�æÊ . æå�ڵÇãã ÏÇæå ÏیÓÇä åå�Ñ Æå�æ äå�Þڵå Èææ!!!åیæÇÏÇÑã ãä Óێ�Ôå�ããåی ÆÇæÇã äå�ÈێÊå�æå¡ Èå�ڵÇã Êå�æÇÑ �یÇä ŽیÇäÊ �ڕ ÈÜÜÜÜÜÜێ áå�ã ÏæÔå�ãå�یی ßå� ÈÇÓی Ïå�ßå�یی!!
Æå�Îå ÒۆÑ ÊææÑå Èæã ÓÇÚå�Ê 6 Èå�یÇäی æ ãÒÇÍیã Èæä!! �æÊã:Ñå�ÈÈی ãÔßڵۆÒãå�ã Èی!!
áå� ÏÇÎÇä Óیãی Êå�áێÝæäå�ßå�ã ÑÇßێÔÇæ Èێ Ïå�ä�ã ßÑÏ¡ ÏیÊã ÝÇیÏå�یی äÜÜÜÜÜێ åå�ÓÊã È�ãå�ßÇÑ ÒۆÑ ÈÇÔÊÑå Æێãå ãÇäÇä ÏÑۆãÇä �ێæå äÇیå!! Èå äÇÞÇیáی æå�ß �یÑێŽäی Ïۆáێ�ڕŽÇæ Èå� �ÑÊå��ÑÊ áå� Ìێ�Ç åÇÊãå� Ïå�Ñێ. åå�Ñ ßå� åå�æå�ڵ åå�ä�Çæã åå�ڵێäÇ áÇÞã áå� Óå�Ñ �ÑیÒی Êå�áێÝæäå�ßå�یی ÏÇäÇ æ åå�ÓÊã Èå� ŽÇäێßی یå�ßÌÇÑ ÒۆÑ ßÑÏ. �Çæã áå� ÓÇÚå�Êå�ßå�ã ßÑÏ ÏÊیã 10 Ïå�Þå�ã ãÇæå� Ïå�Èێ È�å�ãå bus Ïå�äÇ Èå�Ìێ Ïå�ãێäã. áå��Èå�Ñ æå�یی ßÇÊã äå�Èææ ÈÇÒی Îۆã ÈßێÔã Èۆیå Èå� Îۆã �æÊ: åی� äێ �å�æÑå� Èی áå� ÈیÑÊ Ïå��ێÊå�æå( ßÇÊێß ßå ãäÏÇڵ Èææã ÈÇÈã åå�ãیÔå æÇیی �ێ Ïå��æÊã).
Èå� �å�áå��å�á Òۆã �å�یÇäÏå Óå�Ñ ßÇÑ¡ Èå�ڵÇã áå� Ñێ�ÇÔ åå�ÓÊã Èå ÆێÔێßی ÒۆÑ Ïå�ßÑÏ ¡ áå� äÇßÇÑ åå�ÓÊã ßÑÏ äÇÑ ßå�æÔå�ßå�ã Ïå�ڵێی �ڕå áå ÆÇæ. �ێã Óå�یÑ Èææ¡ Îۆ áå�ßäå�Îۆ ÊÇÒå ÌæÊێßã �å�ßãå� ßڕیÈææ.
�å�یÔÊãå Ôۆێäی ßÇÑ áå�æێ ß� �å�ßãå�ßÇäã ÏÇäÇ( áå� ÊÑÓ Êå�æÇÑی äå�ãۆێÑÇ Èڵێã ÏÇßå�äÏ) ÏیÊã æå�ÒÚی áÇÞã (( æå�ÍÔå�ÊäÜÜÜÜÜÇßå!!!)) Èå� Þå�æáی ãÇãå Èå�ÑÏå�ÞÇäی: ÓäÏÇä áێی ÏÇã Èå�ڵÇã ÓäÏÇä!!
áå�æ ßÇÊå ÏÇ Èææ Ñå�ÆیÓی ßÇÑå�ßå�ã åÇÊ¡ ÌÇ �å�äÏå�یÇä Þå�ÏÑ �ÑÊã �æÊی: �ۆä ÆÇæÇ åÇÊæیå�Êå�æå Óå�Ñ ßÇÑ¿¿¿ ÌÜÜÜÜÜÜÜÜÜ�Ç áÇÞیÇä Èۆ �ÇÓãÇä ßÑÏã¡ äÇÒیÇä Ïå�˜ێÔÇã ãäیÔ åێäÏå�یی Ïیßå Îۆã åێäÇÈææ ÍÇڵی ÌÇڕÒ .�Çß Èææ áå ãÇڵێ äå�ãÇã �æäßå ãÇڵی ãäیÔ áå ãÇڵی Êå�æÇÑ ÓÇÑÏۆÓÑÊÑå¡ æå�ß ÏÇÔÞå�Ô ßå�Óã äÜÜÜÜÜێ ßå È�ãå�æå Æå�ÎÈÇÑی ÏäیÇã Èۆ ÈÇÓ ßå�ä!!